Klauzula informacyjna dla kontrahentów

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKL GROUP Sp. z o.o. Miętowa Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-683 Warszawa, ul. Pelplińska 8B.

2. W sprawach ochrony danych osobowych, proszę się z nami kontaktować pod adresem email: iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 lub na adres administratora podany w pkt. 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) dane osobowe są przetwarzane dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt –  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kontrahent. Kategorie odnośnych danych osobowych: dane zwykłe niezbędne do realizacji kontraktu, w tym dane kontaktowe, w szczególności email, telefon.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy IT, poczta, firmy kurierskie, kancelaria prawna, bank, podmiot świadczący usługi z zakresu ochrony danych osobowych, audytorzy;

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do danych osobowych;

b) prawo do ich sprostowania;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi, niemożność zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.